Akt zgonu

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat aktu zgonu.

akt-zgonu

 Akt zgonu

 

Akt zgonu to akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon 3 bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.

Akt zgonu jest częścią księgi stanu cywilnego. Przechowywany jest tylko w urzędzie stanu cywilnego lub archiwum państwowym. Od 2015 r. akty zgony są przenoszone do rejestru stanu cywilnego. Obywatele mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać odpis aktu zgonu lub jego kserokopię. Odpisy takie potocznie nazywane są aktem zgonu.