Ekshumacja

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat ekshumacji.

 

Ekshumacja zwłokEkshumacja

 

Ekshumacja to proces wydobycia szczątków z ich dotychczasowego miejsca spoczynku, bywa czasem niezbędna. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778) ekshumacje przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia, chyba że Inspektor Sanitarny wyrazi (z uwagi na nadzwyczajne okoliczności) zgodę na inny termin. W Polsce poza tym okresem ekshumacji nie wykonuje się. Jeśli chcemy przeprowadzić ekshumację, musimy spełnić określone warunki formalne. W przeciwnym razie wydobycie zwłok będzie nielegalne.

Ekshumacja może zostać przeprowadzona w jednym z trzech przypadków:

  • Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok: małżonek zmarłego, krewni wstępni (rodzice zmarłego), zstępni (dzieci i wnuki zmarłego) i boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo i kuzyni zmarłego) oraz powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia (synowa, zięć lub teściowie);
  • Na zarządzenie prokuratora lub sądu, jeśli istnieją wątpliwości co do przyczyny śmierci zmarłego;
  • Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Kwestie prawne związane z ekshumacją regulują przede wszystkim dwa dokumenty:

  • Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Z 2001 r., Nr 153 poz. 1778).